Endret: 3 mar 2020     Opprettet: 26 jan 2020

Generalforsamling 2020 - frist for å sende inn forslag

Generalforsamlingen er brlagets høyeste organ, og er lovpålagt å avholde årsmøte innen en tidsfrist.

· Tid: Mandag 18.mai, kl. 18:00

· Sted: HSK klubbhus

Innkallingen
Innkallingen deles normalt ut i form av et hefte til andelseierne 8-20 dager før generalforsamlingen. Den blir samtidig gjort tilgjengelig elektronisk.

Forslag:
Fristen for forslag fra andelseiere til generalforsamlingen er fredag 13. mars 2020.

Skriftlige forslag sendes inn til styret, helst via epost (styret@nordskrenten.no). For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må det:

* gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen («Forslag, gen.fors 2020»)

* formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Dersom det på generalforsamlingen ønskes å endre på noe ved forslagene som er fremstilte i innkallingen, må dette gjøres skriftlig for å kunne bli behandlet. (Fristen for forslag er satt for at vi skal ha tid til å få den med i innkallingen, samt at styret eventuelt skal ha tid til å behandle forslaget dersom styret anser det som nødvendig/hensiktsmessig.) Ved forslag som har økonomiske konsekvenser (type anskaffelse og innkjøp) bør forslagsstiller ta med dette i fremstillingen under presentasjon av forslaget på generalforsamlingen.

Styrefornyelse:
Hvert år så er det styreverv som kan fornyes / velges.. I år er det følgende verv som kan velges:
* Styreleder
* 2 styremedlemmer
* 4 varamedlemmer
* Valgkomite.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og de kan kontaktes dersom du har forslag på kandidater. De som ble valgt inn på fjorårets generalforsamling og som er ansvarlig for å finne kandidater til verv:
* Nina Malme Gudbrandsen, Lv 102
* Christian Samir Bjorstad, Lv 72
* Trond Jahr, Lv 100
* Annette Schneider (flyttet utenlands des.2019)

Foreslåtte kandidater bør være kontaktet på forhånd. Forslag til valgkomiteen bør gis så snart som mulig slik at potensielle kandidater kan ha samtale med valgkomiteen.

Valgkomiteen bør ta sikte på å avslutte sitt arbeid i løpet av februar.

Deres forslag til nytt styre oversendes styret som informasjon senest 13.mars, dette skal da tas med i innkallingen.

Skriftlige benkeforslag på kandidater på generalforsamlingen aksepteres også. Dersom du vurderer dette, bør du ha snakket med – eller avtalt det med – kandidaten på forhånd.

Hva er en generalforsamling? Generalforsamling er borettslagets øverste myndighet. Styret legger frem dokumentasjon for styrets arbeid, dvs hva har man utført av oppgaver det siste året, samt informerer om fjorårets regnskap inkl. resultat. Her kan de oppmøtte andelseierne fatte vedtak som har stor betydning for beboerne i borettslaget. Sakslisten er fast, dvs det er kun de saker som kan behandles som er forhåndsvarslet i form av innkallingen. Det finnes ingen «eventuelt» punkt.

Et borettslag er et selvstendig og selvstyrende boligselskap, og både generalforsamlingens og styrets myndighet, rettigheter og plikter er lovregulerte. Vi vil i løpet av noen dager sende ut denne informasjon i form av rundskriv, slik at alle skal være informert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret.

Forslag til saker sendes styret GF2020@nordskrenten.no 

Forslag på kandidater til verv sendes valgkomiteen, valg2020@nordskrenten.no